САЙН ДУРЫНХНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СҮЛЖЭЭ

Сайн дурынхантай ажилладаг байгууллага, хувь хүмүүсийг нэгтгэсэн ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага юм.

Зорилт 1

Сайн дурын үйлсийн талаарх ойлголт, сайн дурын үйл ажиллагааны ач холбогдлыг олон нийт, оролцогч талуудад хүргэх, түгээх, сурталчилах, дэмжлэг авах

Зорилт 2

Гишүүн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, сайн дурын үйл ажиллагаа явуулах чадавхийг нэмэгдүүлэх

Зорилт 3

Сайн дурын үйл ажиллагааг Монгол Улсын хөгжил, өөрчлөлтийн чухал механизм гэдгийг баталгаажуулах

Зорилт 4

Сайн дурынхны нэгдсэн, хүчтэй дуу хоолой болох

Энэ сайтыг

дэмжлэгээр бүтээв.